divendres, 3 de maig del 2013

Serra Brunquera (Susqueda)El Terme de Susqueda guarda ja engolida per la vegetació la casa de Serra Bronquera. Als anys cinquanta encara hi vivia gent en condicions de mera supervivència i  segons em va explicar una persona de la contrada  hi ha una persona que hi va viure que resideix a Anglès.
Per les poques restes que queden es pot deduir que deuria ser del segle XIX i la poca qualitat dels materials han fet que desaparegui completament en poc temps, però també podria ser una reconstrucció d'una casa anterior ja que el nom Serra Prohanquera surt esmentat al judici fet a Serrallonga al 1624 tal com ho refereix l'historiador Antoni Pladevall  en un article a Monografies del Montseny al 1995 en el que hi fa una transcripció de la declaració d'una testimoni al judici.
.I més, senyor me recordo que erem a la derreria de Janer me apar prop passat, que no ha molt temps, cert die que no’m recorda qual, jo’m trobava en una casa que és sobre la Serra de Prohanquera de Carós, en una caseta que hi ha cremada ab los dits Juan Sala, Pere Juan Puig de Viladrau y Jaume fadrí de Sau, armats de pedrenyals curts i llarchs, salvo lo dit Jaume fadrí que ere de quatre palms lo pedrenyal que portave, y jo y dit Juan Sala estàvem de mala gana, per masses castanyes havíem menjades per falta de pa, ahont varen arribar en Juan Sala Serrallonga, Sagimon Ferrer de Arbúcies, Henrich Vilacendra y lo Refilat, y en arribant cridaren grans crits de no moure al Rey, que a la veritat nos espàntarem per quant pensàvem eren officials del Rey, y aprés los conegueren y digueren que u feyen per veure com nos posaríem...

  La Casa es troba a poca distància del Prat d’en Serra, al costat del camí que va a Susqueda, una casa ja esmentada en el blog.